محمد رضا شیخ الاسلامی
عضو هیات مدیره
حمید رحیمی پور
رییس هیات مدیره و مدیر عامل
مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد خاکشناسی از دانشگاه تهران در سال 1352
کارشناسی خاکشناسی از دانشگاه تهران در سال 1348 سوابق کاری و مسوولیت ها عضو هيات مديره شرکت مهندسين مشاور سبز انديش پايش(ساپ) از 1386 تاکنون
مدير و مشاور فني منطقه اي (ارزيابی آلودگي های منطقه درياي خزر) در صندوق تسهيلات جهاني محيط زيست و دفتر منطقه ای UNEP در ژنو از 1378 تاکنون
عضو هيات علمي و مشاور مديريت ساحلي و آلودگي دريا در مركز ملي اقيانوس شناسي از 1372 تا 1379
مشاور ارشد محيط زیست دريائي (آلودگيها) در سازمان حفاظت محيط زيست از 1368 تا 1383
کارشناس و مسئول پروژه های منابع آب در مهندسين مشاور زيستاب از 1369 تا 1375
کارشناس و مسئول مطالعات زيست محيطی آبی و دريائی در مهندسين مشاور اكوزيست از 1354 تا 1367
كارشناس آب در موسسه تحقيقات آب و خاك از 1352 تا 1354
مدارک تحصیلی دكتراي تخصصی مهندسی عمران ( سواحل و بنادر) از دانشگاه نیوساوت ویلز ( سیدنی استرالیا) درسال 1373
كارشناسي ارشد مهندسي عمران (سازه های هيدروليکی) از دانشگاه صنعتي امير كبير در سال 1366
كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي امير كبير در سال 1364 سوابق کاری و مسوولیت ها رئيس هيات مديره و مدیرعامل شركت مهندسين مشاور سبزانديش پايش (ساپ) از 1384 تاكنون
رئيس هيات مديره شركت مهندسين مشاور سبزانديش پايش (ساپ) از 1383 تاكنون
عضو هيات مديره و مدير عامل شرکت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري از 1378 تا 1383
عضو هيات مديره شرکت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري از 1375 تا 1378
نماينده سازمان برنامه و بودجه در کميسيون تخصصي آب 1376
معاونت اجرايي شرکت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري از 1373 تا 1375
معاونت پژوهشي مرکز تحقيقات آب و بررسي طرحهاي برنامه ملي تحقيقات از 1367 تا 1368
عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات آب از 1367 تا 1369
مسئول واحد سازه‌هاي هيدروليکي مرکز تحقيقات آب از 1366 تا 1367
عضو هيات علمي مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري از 1366 1384
کارشناس مرکز تحقيقات آب از 1364 تا 1366
 © شرکت سبز اندیش پایش